Skip to main content
cityview599982
Vereniging voor Financieel Recht.

Preadviezen uitgegeven door de Vereniging voor Financieel Recht

Elk jaar geeft de vereniging een preadvies uit. Dat wordt toegezonden aan leden die op het moment van uitgave de contributie voor dat jaar hebben voldaan. Meestal is dat 1 oktober, maar dat kan door omstandigheden ook een andere datum zijn.

Onderstaand overzicht is helaas niet volledig. Sommige preadviezen zijn niet meer leverbaar maar vaak in gespecialiseerde boekhandels nog wel verkrijgbaar.

Ook kunt u vaak eerdere preadviezen inzien bij de bibliotheek: https://www.bibliotheek.nl/

Overzicht

Alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector

In 2021 zijn de preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Financieel Recht, zij hebben betrekking op een aantal ontwikkelingen op het gebied van alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector. Dit preadvies bestaat uit vier deeladviezen.

In het eerste deel van Alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector worden door Donald Hellegers en Mark Nelemans recente ideeën om het effectueren van consumentenrechten via Kifid te verbeteren becommentarieerd. Ook worden er door hen nieuwe ideeën aangereikt. In het tweede deel gaan Pieter Joost van den Bos & Geert Gladdines in op de aanleiding voor het ontstaan van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Niet alleen de opzet wordt besproken, maar ook de wijze waarop deze gedragscode tot op heden in de praktijk functioneert.

Het derde deel is geschreven door Ronald Kleverlaan. Hierin komt het onderwerp ‘verleden en toekomst van zelfregulering in de non-bancaire mkb financieringsmarkt’ aan bod.


Court litigation en arbitration
In het laatste deeladvies besteden Pim Rank & Camilla McPherson aandacht aan de keuzemogelijkheid tussen ‘court litigation’ en ‘arbitration’ bij ‘Financial services disputes’, mede in het licht van het P.R.I.M.E. Finance initiatief. Ook concluderen zij na afweging van voor- en nadelen dat het zeer mogelijk is dat arbitrage, maar ook mediation, bij dergelijke geschillen een geloofwaardig en attractief alternatief voor een procedure bij de overheidsrechter kan zijn.

Alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector is waardevol voor de financiële sector, rechtspraktijk, toezichthouders, beleidsmakers en geschillencommissies. Ook voor academici en studenten kan dit preadvies zinvolle inzichten bieden in de achtergrond, dynamiek en toekomst van alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector.

Auteurs / Redactie

P.J. van den Bos
G. Gladdines MA
mr D.P.C.M. Hellegers
R.J. Kleverlaan
Camilla Macpherson
mr.dr. M.D.H. Nelemans
prof.dr. W.A.K. Rank


Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB

Met Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AMF en DNB stapt u volkomen voorbereid de rechtszaal in. Dit preadvies schetst een diepgravend beeld van ontwikkelingen in de rechtsbescherming tegen toezicht en handhaving door de financiële toezichthouders in ons land.

De titel verschijnt in een tijd van grote verschuivingen. Steeds vaker zetten financiële toezichthouders in Nederland niet alleen formele, maar ook informele toezicht- en handhavingsinstrumenten in. Dit is de eerste uitgave die, naast de formele instrumenten, ook de rechtsbescherming tegen deze informele middelen behandelt.

Rechtsbescherming verlevendigd
Begeleid door vele voorbeelden - ook uit andere rechtsgebieden - maken de auteurs rechtsbescherming in Nederland vanuit een breed perspectief inzichtelijk.

Deze bundel helpt advocaten en bedrijfsjuristen zich voor te bereiden op het handelen van de toezichthouder en de eigen positie te beschermen. Zowel advocaten op het gebied van financieel recht, financieel bestuursrecht als het financieel recht versterken hun positie in de rechtszaal met deze uitgave. Net als alle (bedrijfs)juristen die in hun werk met de AFM en DNB te maken hebben.

Auteurs: mr.drs. S.M.C. Nuijten, mr.dr. R. Stijnen


Market Abuse Regulation: Van Europese kaders naar uitleg en toepassing in Nederland

De preadviezen sluiten aan bij de inwerkingtreding van de verordening marktmisbruik per 3 juli 2016 en de inwerkingtreding van de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik per 11 augustus 2016. Deze recente Europese en nationale regelgeving roept een veelheid van vragen op over de betekenis en de interpretatie van voorschriften daaruit.

Fundamentele en kritische analyse
De preadviezen bieden een actuele, fundamentele en kritische analyse en beschouwing van essentiële onderdelen van de verordening marktmisbruik en de richtlijn marktmisbruik 2014. Prangende kwesties komen zowel vanuit een academisch als een praktijkgericht perspectief naar voren. De auteurs schuwen moeilijke onderwerpen niet en durven oplossingen aan te dragen voor interpretatievraagstukken.

Market Abuse Regulation: van Europese kaders naar uitleg en toepassing in Nederland vormt een belangrijke bijdrage aan de rechtsvorming en rechtsbeleving rond deze actuele regelgeving. Wie in zijn dagelijkse werkzaamheden met de regelgeving omtrent marktmisbruik en ander financieel recht te maken heeft, doet hier zijn voordeel mee.

Auteurs / Redactie

prof.dr. H.J. de Kluiver
prof.mr. F.G.H. Kristen
mr.drs. N. Lemmers


MiFID II/MiFIR: nieuwe regels beleggingsondernemingen en financiële markten

Tegelijk met richtlijn MiFID II treden de verordening MiFIR (de Markets in Financial Instruments Regulation) en een indrukwekkende hoeveelheid uitvoeringsmaatregelen in werking. Werkt u in de financiële praktijk, dan is het zeer zinvol om u in de veranderingen te verdiepen. Beleggingsondernemingen en banken die beleggingsdiensten verlenen en beleggingsactiviteiten verrichten, zullen veranderingen moeten voorbereiden bijvoorbeeld in hun corporate governance en risicomanagement. Met dit preadvies MiFID II MiFIR nieuwe regels voor beleggingsondernemingen en financiële markten, geschreven voor en door de Vereniging voor Financieel Recht 2015, kunt u de juiste adviezen geven en besluiten nemen.

Gevolgen van MiFID II / MiFIR
De impact van het MiFID II/MiFIR regime op de financiële sector zal groot zijn. MiFID is streng; MiFID II/MiFIR wordt nog strenger. Beleggingsondernemingen zullen meer informatie moeten verstrekken aan cliënten en MiFID II introduceert strenge regels voor wat ‘flitshandel’ wordt genoemd. Voor derivaten introduceert MiFID II in beginsel een verplichte verhandeling op een handelsplatform. Over deze en vele andere onderwerpen leest u alles in dit boek.

Europees perspectief

Dit preadvies is primair geschreven vanuit Europees perspectief. In hoofdstuk 1 vindt u kort de historie van de Europese regulering van beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten, die in 1993 begon met de zogenaamde Investment Services Directive (ISD).

Auteurs / Redactie

prof.mr. D. Busch